"Inlat Plus", juridiskais birojs

Brīvības 40-15, 3.st., Rīga, LV-1050

67505970

Atslēgvārdi
Latvijas Republika, Latvija, Rīga, juridiskie pakalpojumi, jurists,
juridiskais birojs, konsultācija, juridiskā apkalpošana, tiesiskā palīdzība,
komerctiesības, kompānija, dibināšana, reģistrācija, reorganizācija,
likvidācija, kapitāla daļas pirkšana, pārdošana, SIA, As, akciju, kooperatīvā,
sabiedrība ar ierobežotu atbildību, juridiskā adrese, noformēšana,
sagatavošana, iesniegšana. Uzturēšanās atļauja, uzturēšanās atļaujas.
Uzņēmumu reģistrs, Komercreģistrs, Komerclikums, pamatkapitāls, grozījumi,
statūti, dividendes, procenti, palielināšana, samazināšana, protokols,
dalībnieku sapulce, valdes loceklis, valde, paraksta tiesības, lēmums,
publiskais iepirkums, biedrība, civiltiesības, civilprocess, tiesa,
aizsardzība, prasības pieteikums, civillieta, prasība, prasījums, sūdzība,
pirmstiesas pretenzija, apelācija, kasācija, tiesvedība, bāriņtiesa,
šķīrējtiesa, parāda piedziņa, vienošanās, līguma laušana, pirkuma,
īres, nomas, dāvinājuma, maiņas, piegādes līzinga, galvojuma, uzņēmuma,
sadarbības, aizdevuma, rokasnaudas, ķīlas, apsaimniekošanas, kredīta,
laulības, uztura līgums, maiņa, atlīdzība, zaudējums, morālais kaitējums,
atlīdzināšana, parāds, parādsaistības, galvojums, pilnvara, līzings,
garantija, nodomu protokols, cesija, aizdevums, kavējuma procenti,
vienošanās, sods, atbildība, darījumi ar nekustamo īpašumu, nekustamais
īpašums, noma, īre, nostiprinājuma lūgums, Zemesgrāmata, inventarizācija,
robežu plāns, darījuma konts, domājamā daļa, servitūts, dzīvokļa īpašums,
zemesgabals, atsavināšana, hipotēka, apgrūtinājums, līdzīpašums, kredīts,
intelektuālais īpašums, autortiesības, blakustiesības, preču zīmes
reģistrācija, franšīze, preču zīme, licence, programmatūra, patents,
zīmols, logo, mantojuma tiesības, noformēšana, atraidīšana, mantojums,
mantošana, mantinieka apstiprināšana, testaments, ģimenes tiesības,
šķiršana, laulāto kopmantas sadalīšana, bērnu tiesības, uzturlīdzekļi,
adopcija, darba tiesības, alga, strīds, atjaunošana darbā, darba, uzturēšanas
atļauja, nelaimes gadījums, kompensācija, darbinieks, starptautiskās
tiesības, ārvalstīs, sadarbība, angļu valodā, ofšori, Eiropas Savienība,
ES direktīvas, Eiropas tiesības, legalizācija, apostilizācija, notariālais
tulkojums, krimināltiesības, kriminālprocess, krimināllieta, tiesa,
policija, prokuratūra, administratīvās tiesības, administratīvā tiesa,
sūdzība, pārsūdzēšana, administratīvais akts, process, apdrošināšana,
neatkarīgā ekspertīze, ceļu satiksmes negadījums, nelaimes gadījums,
CSDD, strīds, komunikācija ar tiesu izpildītājiem, ārvalstu advokātiem,
zvērinātajiem revidentiem, novērtēšana, auditors, eksperts, biznesa
attīstības koncepcija, investīciju projekti, plāns, grāmatvedības apkalpošana,
pakalpojumi, nodokļu jautājumi, deklarācija, atskaite, aplikšana ar
nodokļiem, audits, VID, PVN, muita, juridiskās, fiziskās personas maksātnespēja,
maksātnespējas process, ierosināšana, administrators, mierizlīgums,
bankrots, patērētājs, patērētāja tiesības, pārkreditācija, parādu restrukturizācija,
due diligence, privatizācija, paternitāte, dizainparaugs, nodrošinātais
kreditors, komercķīla, vekselis, vērtspapīri. Juridiskie pakalpojumi.
Juridiskie pakalpojumi Rīgā Centrs