Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Lielā 2, Jelgava, LV-3001

63022584

Atslēgvārdi
Augstākā izglītība, augstskola, izglītība augstākā, lauksaimniecība,
pārtikas tehnoloģija, sociālās zinātnes, veterinārija, veterinārmedicīna,
informāciju tehnoloģijas, pedagoģija, inženierzinātnes, mežu zinātne,
ekonomika, tehniskā fakultāte, mežzinātne, mežinženieris, profesionālās
izglītības skolotājs, lauksaimniecības enerģētika, mašīnu projektēšana,
tehniskais eksperts, būvniecība, ainavu arhitektūra, vide un ūdenssaimniecība,
zemes ierīcība, pārtikas produktu tehnoloģija, ēdināšanas un viesnīcu
uzņēmējdarbība, pārtikas zinības, programmēšana, datorvadība un datorzinātne,
iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari, komercdarbība un uzņēmumu vadība,
organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, meža ekonomika un
politika, darba aizsardzība un drošība, meža ekoloģija un mežkopība,
koksnes materiāli un tehnoloģija, meža darbi un tehnika, pārtika higiēna,
karjeras konsultants, inženierzinātne, hidroinženierzinātne, uzturzinātne,
sabiedrības pārvalde, mūžizglītība, tālākmācība, budžeta vietas, bakalaurs,
maģistrs, doktorantūra, profesionālā izglītība, pilna laika studijas,
nepilna laika studijas, ārējie sakari, arhitekts, autotransports, e-studijas,
dienesta viesnīca, koris „Liepa”, „Ozols”, „Riti”, deju kolektīvs „Kalve”,
studentu teātris, deju kolektīvs „Skalbe”. Kāzas Jelgavas pilī.