Atslēgvārdi
Vides sanācija. Grunts un gruntsūdeņu attīrīšana, (sanācija). Ģeotehniskā
izpēte, ģeoloģiskā izpēte, ģeoekoloģiskā izpēte, hidroģeoloģiskā izpēte.
Ietekmes uz vidi novērtējums. Naftas un naftas produktu avārijas noplūžu
seku likvidācija. Bīstamo atkritumu apsaimniekošana. Vides un tehniskā
due diligence. Apmācības vides nozares speciālistiem. A, B, C kategoriju
piesārņojošo darbību atļauju sagatavošana.