Atslēgvārdi
Vides politika. Naftas pārstrādes shēma. Attīrīšana. Attīrīšanas iekārtas.
Ūdens attīrīšanas iekārtas. Bīstamās vielas. Bīstamo atkritumu apsaimniekošana.
Balasta ūdeņi. Piesārņoti balasta ūdeņu. Atkritumu pārstrāde otrreizējai
izmantošanai. Naftas produktu saturošo ūdeņu utilizācija. Naftas produktu
pārstrāde. Naftas produktu utilizācija. Naftas atkritumi. Naftas atkritumu
pārstrāde. Bīstamo atkritumu apglabāšana. Balasta ūdeņu savācējs. Bīstamo
atkritumu pārvaldes sistēma.