Atslēgvārdi
Ģeoloģiskā izpēte, topogrāfija. Ietekme uz vidi - novērtējums (IVN).
Derīgo izrakteņu ieguves un rekultivācijas projektu sagatavošana. Inženierģeoloģija.
Ūdensapgādes urbumi. Derīgo izrakteņu atradņu: (smilts, grants, dolomīts,
māls) izpēte. Karjeru, dīķu projektēšana un izstrāde. Karjeru pasu
sagatavošana. Karjera pase. Grunts un gruntsūdeņu piesārņojuma izpēte,
monitorings. Visa veida projektēšanas darbi. Vides piesārņojuma novērtēšana,
(monitorings). Vides audits. Aku urbšana. Atradnes.
Karjeru pase Mežciems, Karjeru projekts Mežciems, Karjeru projektēšana Mežciems, Ģeoloģiskā izpēte Mežciems